Miljöskadestånd

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande erfarenhet av att biträda i miljöskademål. Våra jurister har som ombud stått både på vållarens och den drabbades sida i domstolsförhandlingar, som ibland har avslutats med att parterna har förlikats. Advokatbyrån kan därmed erbjuda juridisk rådgivning, utredning samt biträde i såväl stora som små miljöskadefall.

Advokatbyråns jurister har därtill tagit fram, på uppdrag av informations- och kunskapsföretaget JP Infonet, kommentarerna till 32 kapitel miljöbalken, som återfinns i JP Infonets databas.

Miljöskador kan enligt 32 kap. miljöbalken (1998:808) bland annat vara skador orsakade av markföroreningar, luftföroreningar, buller eller föroreningar av vattenområden eller grundvatten. Skadestånd kan betalas ut för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning.

En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse. En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts endast om den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden.

Förutsättningen för att 32 kapitlet ska bli tillämpligt är att en skada har uppstått till följd av verksamhet på en fastighet. Enligt huvudregeln gäller strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att ansvar föreligger oberoende av vållande. På så sätt kan miljöbalkens bestämmelser om skadestånd anses vara mer förmånliga för den skadelidande än vid tillämpningen av reglerna i skadeståndslagen, eftersom den skadelidande får ersättning oavsett om vållande kan påvisas eller inte hos den som har orsakat skadan.

Mark- och miljödomstolen är första instans för mål om miljöskadestånd och för processen gäller vanliga rättegångsregler avseende parternas rättegångskostnader. Det innebär att det i de flesta fall får den förlorande parten ersätta även motpartens rättegångskostnader. Därav är det av väsentlig betydelse att i ett tidigt skede anlita en kunnig jurist.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt