Miljösanktionsavgifter

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister kan biträda såväl stora som små verksamhetsutövare i anledning av domstolsprocess om miljösanktionsavgifter. Våra jurister är väl insatta i miljöbalkens regler och senaste praxis på området och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter återfinns i 30 kap. miljöbalken (1998:808) samt i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter. Från och med den 1 januari 2007 gäller en del nya bestämmelser om miljösanktionsavgifter. En viktig ändring är att regeringen kan föreskriva att miljösanktion kan påföras även för överträdelser som inte sker i näringsverksamhet. Vissa överträdelser som tidigare kunde medföra miljösanktionsavgift har tagits bort medan andra har tillkommit.

Såväl verksamhetsutövare som enskilda fastighetsägare kan drabbas av miljösanktioner och avgifter. Vanligt är att miljösanktioner och avgifter uppkommer med anledning av att en miljöskada uppstår. Det finns ett strikt miljöansvar för den som äger en fastighet eller bedriver verksamhet, innebärande att ansvar uppstår oavsett om skada har uppstått medvetet eller inte. Miljösanktioner och avgifter kan åläggas den som exempelvis bedriver verksamhet utan tillstånd, släpper ut otillåtna mängder kemikalier och avfall, inte följer villkor enligt verksamhetstillstånd, orsakar hälsofara eller olägenhet för närboende, m.m.

Miljösanktionsavgifter kan alltså drabba den som har överträtt reglerna, trots att varken uppsåt eller oaktsamhet har föranlett överträdelsen. Tillsynsmyndigheten kan låta bli att ta ut avgiften om det är oskäligt med hänsyn till bland annat sjukdom eller att överträdelsen redan lett till straff enligt miljöbalken. Ett beslut om att ta ut miljösanktionsavgift kan överklagas till mark- och miljödomstolen, vars dom i sin tur kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt