Miljökvalitetsnormer

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har erfarenhet av att bedöma påverkan på miljökvalitetsnormer i samband med tillstånds- eller tillsynsprövning hos såväl mark- och miljödomstolarna som länsstyrelserna. Våra jurister är noga med att hålla sig uppdaterade med senaste praxis på området, inte minst den EU-rättsliga. Därtill har advokatbyrån stor vana av att samarbeta med utomstående experter. Advokatbyråns jurister kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning vid samtliga situationer där miljökvalitetsnormer berörs.

Miljökvalitetsnormer utgörs av föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft, buller eller miljön i övrigt. Normerna kan meddelas antingen av regeringen eller av den myndighet som regeringen bemyndigar. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer återfinns i 5 kap. miljöbalken (1998:808) och kan, trots att reglerna riktar sig till myndigheter och kommuner, beröra enskilda som önskar bedriva verksamheter eller vidta åtgärder med påverkan på miljön. Exempelvis kan det allmännas krav på att inte överträda rådande miljökvalitetsnormer vara helt avgörande för huruvida en ansökt verksamhet kan erhålla tillstånd eller inte.

Det finns olika typer av miljökvalitetsnormer: gränsvärdesnormer, målsättningsnormer, indikativa normer och övriga normer. Gränsvärdesnormerna får inte över- eller underskridas och utgör därmed de viktigaste att förhålla sig till i en ansökan om att driva verksamhet eller vidta åtgärder. En av utmaningarna kring just gränsvärdesnormer är att reglerna starkt influeras av EU-rätten och praxis från EU-domstolen.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt