Miljökonsekvensbeskrivning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar. Vi har ett upparbetat samarbete med skickliga tekniska konsulter, samt har god erfarenhet av att bedöma alternativa lokaliseringar, tekniska lösningar och samhällsnyttoberäkningar.

De flesta verksamheter som påverkar miljön är enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) villkorade av att en omfattande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) företas. Framtagande av MKB kan aktualiseras såväl ifråga om miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet, som vid planläggning. Även EU-rätten ställer krav på MKB vid alla projekt som kan medföra en betydande miljöpåverkan.

Syftet med en MKB är att få en helhetssyn av den miljöpåverkan en planerad verksamhet kan medföra och en hel rad överväganden ska presenteras i utredningen. Att genomföra och ta fram en MKB är därför ett digert arbete. För att säkerställa en lyckad tillståndsprövning och ett godkännande av verksamheten, är det av största vikt att redan från projekteringens start anlita en erfaren jurist med vana att arbeta ihop med andra konsulter. En väl genomförd MKB är i sig en förutsättning för den framtida verksamhetens existens.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt