Miljöfarlig verksamhet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av anmälnings- och tillståndsförfaranden och våra jurister erbjuder kvalificerad rådgivning kring hanteringen av miljöfarlig verksamhet. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har även, på uppdrag av Naturvårdsverket, deltagit i framtagande av en rapport om tillämpningen av 2 kap. 7 § första stycket miljöbalken, den så kallade rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln, som ofta aktualiseras vid prövning av miljöfarliga verksamheter.

Såväl stora som små verksamheter kan omfattas av bestämmelser om miljöfarlig verksamhet. Begreppet ger associationer till miljöskadliga verksamheter såsom oljeraffinaderier, men även verksamheter såsom infrastrukturprojekt, återvinningsanläggningar, lantbruk med omfattande djurhållning och större sågverk utgör miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § miljöbalken (1998:808).

Beroende på verksamhetsslag och storlek delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B- och C-anläggningar samt så kallade U-anläggningar. För A- och B-verksamheter krävs tillstånd och för C-verksamheter att verksamheten anmäls. För A-verksamheter meddelas tillstånd av mark- och miljödomstolen. För B-verksamheter meddelas tillstånd av länsstyrelsen. C-verksamheter ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. För anläggningar som inte behöver söka tillstånd eller anmäla sin miljöfarliga verksamhet, s.k. U-anläggningar, innebär tillsynen en kontroll av att verksamheten bedrivs inom de gränser som miljöbalken tillåter. Även för dessa anläggningar kan ett egenkontrollprogram vara aktuellt.

Vid prövningen av verksamheten bedöms bland annat frågor kring utsläpp till vatten och luft, avfall, buller och lokalisering. Det finns även möjlighet att söka s.k. frivilligt tillstånd hos mark- och miljödomstolen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt