Kemikalier

Kemikalier och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattade erfarenhet av att hantera miljöfrågor kopplade till kemikaliehantering och kan därför agera som biträde samt erbjuda juridisk rådgivning inom detta komplexa rättsområde.

Kemikalier och kemiska ämnen återfinns idag i de flesta produkter som människor kommer i kontakt med. Det kan röra sig om möbler, livsmedel, kläder och hygienartiklar. För många kemikalier saknas det även erforderlig kunskap kring hur de påverkar människors hälsa och miljön. Detta innebär att kemiska produkter inte kan inplaceras i en övergripande lagstiftning utan måste regleras på olika sätt. Både miljöbalken och lagstiftningen på arbetsmiljöområdet innehåller ett antal bestämmelser som rör kemikalier och dessa användningsområden. Det finns dock även annan lagstiftning som reglerar bland annat transport av farligt gods, brandfarliga och explosiva varor, storskalig hantering av kemiska produkter till skydd mot olyckor, bekämpningsmedel, läkemedel, samt kosmetiska produkter. Utöver detta har den europeiska kemikalielagstiftningen, REACH, ett mycket stort inflytande över hanteringen av kemiska produkter.

Det är med hänsyn till detta av stor vikt att både verksamhetsutövare och privatpersoner som hanterar eller kommer i kontakt med kemikalier har erforderlig kunskap kring de regelverk som är aktuella för de åtgärder som vidtas samt hur eventuella skyldigheter eller ansvar hanteras.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt