Infrastruktur

Infrastruktur och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har mångårig erfarenhet kring hantering av stora och mindre infrastrukturprojekt och våra jurister kan därför bistå med både rådgivning och biträde av högsta kvalitet. Ett av de större målen som Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister varit verksamma vid är Västlänken, där advokatbyråns jurister företrädde 121 enskilda fastighetsägare och 40 bostadsrättsföreningar, och åstadkom bifall till ett antal yrkade försiktighetsmått.

Infrastrukturen utvecklas ständigt med hänsyn till tillväxt, regionförstoring samt klimat- och miljöfrågor. Infrastrukturprojekt tenderar att vara mycket omfattande, liksom tillståndsprövningar blir komplexa och tidskrävande, inte minst med hänsyn till det komplexa regelverket som aktualiseras vid prövningen. I sådana större projekt krävs det bland annat upprättande av miljökonsekvensbeskrivning, samråd hos länsstyrelsen, tillstånd av mark- och miljödomstolen samt, i vissa fall, tillåtlighet av regeringen. Det är med hänsyn till detta av vikt att verksamhetsutövare som avser att genomföra infrastrukturprojekt samt enskilda personer som riskerar att påverkas av desamma kan erhålla kvalificerad juridisk rådgivning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt