Industrianläggningar

Industrianläggningar och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har erfarenhet av att biträda såväl stora som små verksamhetsutövare, liksom enskilda och intresseorganisationer, i frågor som uppkommer i anslutning till olika typer av industrianläggningar. Våra jurister kan bistå med expertis under hela processen – i allt från projektering och tillståndsförfaranden till tvister om efterbehandlingsansvar eller skadeståndsanspråk.

Stora industrianläggningar kräver planering, strategier och juridisk analys såväl inför anläggande som under verksamhetstiden och vid nedläggning. Även efter verksamhetstidens slut kan det uppkomma frågor som kräver juridiska överväganden. Det handlar bland annat om miljömässig hänsyn, MKB, tillstånd, samråd, markundersökningar, villkor och ansvarsfrågor.

Det är inte enbart verksamhetsutövare som kan ha nytta av juridisk rådgivning och biträde i anslutning till industrianläggningar. Kringboende och markägare till omkringliggande fastigheter är andra som kan drabbas av konsekvenser av att en stor industrianläggning planeras eller redan finns på platsen.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt