EU-rätt

Miljöbalken och EU-rätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har omfattande expertis och erfarenhet av tillämpning och tolkning av såväl nationell som EU-lagstiftning och kan därmed erbjuda en heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning till våra klienter. Vi har med framgång företrätt ett antal klienter rörande EU-rätt, såväl verksamhetsutövare som enskilda.

I och med Sveriges medlemskap i den Europeiska unionen grundas större delen av den svenska miljörätten på EU-rättsliga miljöregleringar. Dessa regleringar omfattar bland annat miljöfarlig verksamhet, avfallshantering och transporter av avfall, kemikalieanvändning och utsläpp av kemikalier på den svenska marknaden, ansvar för föroreningar, ekologisk och kemisk vattenstatus, samt områdes- och artskydd.

Utöver detta finns det föreskrifter som rör framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar, allmänhetens rätt till tillgång till information, deltagande i beslutsprocesser på miljöområdet och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Dessa regleringar har sedermera införlivats i svensk lagstiftning och är därmed högst aktuella vid alla typer av miljömål. Till skillnad från EU-direktiv, som har införts i den svenska miljölagstiftningen, är EU-förordningar direkt tillämpliga i Sverige.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt