Egendomsskydd

Egendomsskydd och Europakonventionen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att biträda markägare som har drabbats av exempelvis utvidgat strandskydd. Våra jurister håller sig väl uppdaterade med såväl den nationella som europarättsliga rättsutvecklingen och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning samt biträda i samtliga egendomsrättsliga frågor inom mark- och miljörättens område.

VAD KAN VI HJÄLPA DIG MED?

Vi har betydande vana att i varje enskilt ärende undersöka om klientens mänskliga rättigheter har blivit tillgodosedda eller om ett beslut eller ett avgörande medför att de lagstadgade fri- och rättigheterna har blivit kränkta. Advokatbyråns jurister brinner särskilt mycket för att de krav som ställs i Europakonventionen upprätthålls, samt erbjuder våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning i frågan.

VÅRA VANLIGASTE UPPDRAG

Nekad strandskyddsdispens
Utvidgat strandskydd
Nekat tillstånd från reservatföreskrifter
Nekat tillstånd till vattenverksamhet
Nekat bygglov
Nekat förhandsbesked med hänvisning till detaljplanekravet
Inskränkning av byggrätten i detaljplan
Tvångsinlösen
Inskränkning i den pågående markanvändningen
Rätten till en rättvis rättegång
Talerätt och klagorätt

Egendomsskydd advokat

REGERINGSFORMEN

Enligt den svenska grundlagen i 2 kap. 15 § regeringsformen (1974:152) är var och en tryggad rätt till sin egendom genom att ingen kan tvingas avstå, eller tåla inskränkningar i, användning av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Vidare stadgas rätt till ersättning till den som drabbas av expropriation eller en inskränkning av det allmänna, som leder till att pågående markanvändning avsevärt försvåras eller att betydande skada uppkommer. Slutligen finns dock ett undantag från ersättningsrätten, innebärande att inskränkningar som sker av hälsoskydds-, miljöskydds-, eller säkerhetsskäl endast berättigar till ersättning om det framgår av lag. Enligt 31 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) kan fastighetsägare ha rätt till ersättning bland annat vid egendomsinskränkning i form av föreskrifter för nationalparker, natur- och kulturreservat.

EUROPAKONVENTIONEN

Egendomsrätten skyddas också av Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna (Europakonventionen), första artikeln i första tilläggsprotokollet. Av den rättsutveckling som skett på området framgår att frågan om ersättning ska tillmätas betydelse vid den obligatoriska proportionalitetsbedömningen som alltid ska göras i fråga om egendomsinskränkning. En utbetalad ersättning till fastighetsägaren kan därmed innebära att en annars otillåten egendomsinskränkning bedöms som tillåtlig.

Trots att Europakonventionen införlivades i svensk rätt redan år 1995, är det långt ifrån klart att rådighetsinskränkningar till följd av de svenska bestämmelserna om exempelvis utvidgat strandskydd, som är en form av områdesskydd och som inte berättigar markägaren till ersättning, står i linje med det i Europakonventionen stadgade egendomsskyddet.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt