Buller

Buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att hantera alla former av bullerrelaterade frågeställningar och kan därmed biträda både verksamhetsutövare och enskilda personer och bolag. Vi har god vana att granska bullerutredningar, samt svara på förelägganden från kommunen.

Buller utgör ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem. Med hänsyn till detta har det på senare tid genomförts omfattande förändringar på området. Från och med 2015 och 2016 återfinns det bland annat en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader samt nya regler och villkor i miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900) som rör buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och ansvar för buller som härstammar från tillståndspliktiga verksamheter. Med hänsyn härav är det viktigt att verksamhetsutövare har kunskap om hur de ska planera sin verksamhet för att undgå anspråk om bullerskador. Lika viktigt är att de som har drabbats eller riskerar att drabbas av buller eller bullerskada är väl insatta i regelverket, så att bullerbegränsande villkor föreskrivs och erforderliga åtgärder genomförs.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt