Avlopp

Avlopp och miljöbalken

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av avloppshantering och erbjuder således juridisk expertis inom detta rättsområde. En av advokatbyråns jurister har tidigare varigt ansvarig verksjurist för VA-frågor på Havs- och vattenmyndigheten, och har därmed bidragit till utarbetandet av ett antal myndighetsföreskrifter på området.

Att släppa ut avloppsvatten är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (1998:808). Definitionen av vad som utgör avloppsvatten är bred och kraven på rening har ökat under senare tid för att bland annat åtgärda de äldre avloppen. De nya kraven innebär att inte enbart stora kommunala avloppsreningsverk utan även privatpersoner som har separata avloppslösningar påverkas. Utsläppsfrågor är i stor utsträckning komplexa och är kopplade till stora investeringskostnader. Vidare kan utsläpp av orenat avloppsvatten medföra att miljösanktionsavgift påförs av tillsynsmyndigheten. Därav är det av stor vikt att verksamhetsutövarna, tillika innehavare av avloppsanläggningar, är väl insatta i regelverket.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt