Artskydd

Artskydd och artskyddsförordningen

Vi på Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att biträda klienter i frågor som rör artskydd och kan därmed erbjuda en kvalificerad hantering av juridiska frågeställningar kopplade till detta rättsområde.

I och med ikraftträdande av artskyddsförordningen (2007:845) har delar av EU:s art- och habitatdirektiv samt fågeldirektiv införlivats i svensk lagstiftning. I artskyddsförordningen återfinns således bestämmelser som reglerar bland annat fridlysning, förvaring, handel, transport och annan kommersiell hantering av växt- och djurarter. Vid tillståndsprövningar ligger numera allt större fokus på artskydd, och det är inte allt för sällan förekommande att prövningsinstanserna underkänner en miljökonsekvensbeskrivning, eller avslår ansökan om tillstånd eller dispens på grund av bristfälligt underlag om påverkan på skyddade växt- och djurarter. Det är med hänsyn härtill av stor vikt för både verksamhetsutövare och privatpersoner att känna till artskyddsförordningens bestämmelser vid planeringen av åtgärder inom skyddade områden.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt