Fastighetsbestämning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har mångårig erfarenhet av att företräda klienter och bistå med rådgivning i alla former av fastighetsbestämningsärenden. Vi kan med hänsyn till detta erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

Om gränsen mellan olika fastigheter är oklar kan fastighetsgränserna bestämmas på nytt genom en fastighetsbestämning. För att gränsen till en fastighet ska kunna bestämmas måste den vara oklar, det vill säga, antingen bildad genom någon annan åtgärd än lantmäteriförrättning, exempelvis expropriation eller avsöndring, eller att gränsens läge inte går att säkerställa på marken. Detta då befintliga markeringar försvunnit eller blivit flyttade och handlingarna i lantmäteriakten inte utgör tillräckligt underlag för att fastställa dess läge. Bedöms gränsen vara klar trots att gränsmarkeringar försvunnit går det istället att få nya gränsmarkeringar på marken genom särskild gränsutmärkning. En fastighetsbestämning kan dock även omfatta utredning och beslut om ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller, i vilken omfattning på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten, samt vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Fastighetsbestämningen sker i en lantmäteriförrättning och beslut tas utifrån förrättningslantmätarens utredning som baseras på tolkning av dokumentation och handlingar samt förhållandena på platsen. Beslutet är juridiskt bindande och gäller för alla berörda fastighetsägare i framtiden. Kostnaderna för en fastighetsbestämning delas mellan de berörda fastighetsägarna efter den nytta de bedöms ha av bestämningen. En fastighetsägare, exempelvis den som söker fastighetsbestämningen har dock möjlighet att ta på sig ansvar för hela förrättningskostnaden. En fastighetsbestämning påbörjas genom att berörd fastighetsägare ansöker om lantmäteriförrättning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt