Gemensamhetsanläggningar

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande och mångårig kunskap om gemensamhetsanläggningar och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

För att en fastighet ska kunna fungera krävs det ibland har tillgång till olika former av anläggningar såsom vägar, garage eller vatten- och avloppsanläggningar utanför den egna fastighetens gränser. I sådana fall är det inte ovanligt att flera fastigheter inom samma kvarter eller bostadsområde har liknande behov. Dessa behov kan tillgodoses genom att bilda en gemensamhetsanläggning. En sådan gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning hos Lantmäteriet eller en lantmäterimyndighet. I samband med förrättningen beslutas det även om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Gemensamhetsanläggningen tillgodoser sedan ändamål av stadigvarande betydelse för de fastigheter som har andelar i anläggningen. Exempel på sådana anläggningar är enskilda vägar, parkeringsplatser, grönytor, lekplatser, bryggor, badplatser, bredband för data och TV, trapphus och hissar.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt