Fastighetsbildning

Fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har mångårig erfarenhet av att företräda klienter och bistå med rådgivning i alla former av fastighetsbildningsärenden. Vi kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

I 1 kap. 1 § fastighetsbildningslagen (1970:988) definieras fastighetsbildning som en åtgärd som innebär att indelningen av fastigheter ändras eller servitut bildas, ändras eller upphävs, eller att en byggnad eller annan anläggning som hör till en fastighet överförs till en annan fastighet. Fastighetsbildningar och andra fastighetsförrättningar sker oftast hos Lantmäteriet. Om en fastighetsbildning berör allmänna intressen, såsom till exempel ett skyddat område, ska lantmätaren även samråda med länsstyrelsen, som också kan överklaga förrättningen till mark- och miljödomstolen. Det ska även noteras att fastighetsbildning i strandnära lägen inte får ske på ett sådant sätt att syftet med strandskyddet motverkas.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt