Avstyckning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har mångårig erfarenhet av att företräda klienter och bistå med rådgivning i alla former av avstyckningsärenden. Vi kan med hänsyn till detta erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

Vid en avstyckning avskiljs ett område från en fastighet för att bilda en ny egen fastighet. Den nya fastigheten kallas styckningslott och det som är kvar av den befintliga fastigheten benämns stamfastighet. Vid en avstyckning får varken den fastighet som nybildas eller den kvarvarande fastigheten strida mot eventuell detaljplan eller andra planer och bestämmelser. Om fastigheten inte regleras av någon detaljplan bör man ansöka om förhandsbesked för bygglov för den fastighet som ska bildas. Innan en avstyckning görs är det av stor vikt att samtliga fastighetsgränser är fastställda. Det kan därför vara aktuellt för äldre så kallade avsöndrade fastigheter att innan avstyckningen göra en fastighetsbestämning av fastighetsgränserna. I samband med en avstyckning kan det även prövas om det är möjligt att låta stamfastigheten svara för samtliga penninginteckningar/pantbrev och låta den nya fastigheten vara fri från inteckningar, s.k. inteckningsfri avstyckning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt