Servitut

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av avtals- respektive officialservitut samt kan bistå klienter med kvalificerad juridisk rådgivning och agera som ombud i alla typer av mål och ärenden kopplade till servitutupplåtelser.

Servitut utgör en rättighet som är knuten till äganderätten av en fastighet. Servitutet gäller således oavsett vem som äger fastigheten och gäller som huvudregel utan begränsning i tid. Det finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom avtal mellan fastigheternas ägare, medan ett officialservitut bildas genom beslut från en myndighet. Ett avtalsservitut är ett så kallat formalavtal. Detta innebär att avtalet måste innehålla vissa moment för att vara giltigt som servitut. Vilka dessa moment är framgår av 14 kap. jordabalken (1970:994). Ett avtalsservitut kan även skrivas in i fastighetsregistret för att säkerställa att servitutet kommer att gälla även mot en ny ägare till den tjänande fastigheten. Ett officialservitut bildas, ändras eller upphävs genom en lantmäteriförrättning, i en s.k. fastighetsreglering. Ett officialservitut kan endast upplåtas om det är av ”väsentlig betydelse” för den härskande fastigheten. Ett beslut om att upplåta ett officialservitut grundar sig normalt på en överenskommelse mellan fastigheternas ägare. I vissa fall kan en upplåtelse ske även fast parterna inte är överens. En sådan upplåtelse ställer krav på att vissa ytterligare villkor är uppfyllda. Ett officialservitut redovisas i fastighetsregistret både som text och som karta.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt