Nyttjanderätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av nyttjanderättsliga frågor samt kan bistå klienter med kvalificerad juridisk rådgivning och agera som ombud i alla typer av mål och ärenden kopplade till nyttjanderätter.

Nyttjanderätten uppstår när en fastighetsägare upplåter en eller flera fastigheter eller en viss del av en fastighet till någon annan. Det kan röra sig om arrende, hyra, tomträtt, bostadsrätt, vägrätt, eller andra typer av upplåtelser. När det gäller nyttjanderätt av fastigheter kan rätten gälla en hel fastighet eller en del av en fastighet och den är i regel begränsad i tiden. En nyttjanderätt är alltså partiell när arrendatorn inte har ensam nyttjanderätt till den mark där nyttjanderätten upplåts, medan en s.k. helnyttjanderätt ger nyttjanderättshavaren en total besittning till det som upplåts. För att en upplåtelse ska godkännas som en nyttjanderätt i jordabalkens mening, ska den ha uppkommit genom ett avtal mellan en fastighetsägare och en fysisk eller en juridisk person. Hur avtal ingås och vilka särskilda villkor som gäller för avtalet regleras i 7–15 kap. jordabalken (1970:994). Ett skriftligt nyttjanderättsavtal kan skrivas in i fastighetsregistret. För att detta ska vara möjligt krävs det att en skriftlig ansökan skickas till fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. Genom inskrivning av en nyttjanderätt kan nyttjanderättshavaren säkerställa att rättigheten gäller även mot en ny ägare till fastigheten. Dessutom kan en inskrivning skydda nyttjanderättshavaren mot konkurrerande upplåtelser.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt