Fel i fastighet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av frågor kopplade till fel i fastighet och kan därmed bistå med kvalificerad juridisk rådgivning genom hela processen.

I de fall en fastighets skick inte stämmer överens med vad parterna har avtalat vid köpet föreligger det fel i fastigheten. Ett sådant fel föreligger också om fastigheten avviker från vad köparen med fog har kunnat förutsätta vid köpet. Utöver detta är säljaren ansvarig för dolda fel som köparen inte kunde förväntas upptäcka vid den noggrann undersökning av fastigheten före köpet, såvida man inte har avtalat om en särskild friskrivningsklausul. Det ska dock framhävas att köparens undersökningsplikt är långtgående och om felet bedöms ha varit möjligt att upptäcka befrias säljaren från ansvar. I de fall säljaren muntligen eller skriftligen har lämnat en utfästelse om en viss omständighet befrias dock köparen från sin undersökningsplikt avseende denna del av fastigheten. Om det visar sig att det föreligger fel i fastigheten för vilket säljaren är ansvarig kan köparen begära prisavdrag på köpeskillingen. Detta med ett avdrag som motsvarar skillnaden på fastighetens värde i felaktigt respektive felfritt skick. Om felet bedöms vara av väsentlig betydelse kan köparen även häva köpet och erhålla skadestånd. För att kunna göra fel gällande mot säljaren måste köparen reklamera felet inom skälig tid. Möjligheten att göra fel gällande preskriberas tio år efter köpet.

Utredningar om fel i fastighet är ofta omfattande och kräver stor noggrannhet och i många fall krävs det genomgång av utlåtanden från hantverkare, besiktningsprotokoll och offerter för reparationskostnader m.m.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt