Expropriation

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av ersättningsrättsliga frågor och kan bistå klienter med kvalificerad juridisk rådgivning och agera som ombud i alla typer av ärenden kopplade till expropriation.

Expropriationslagen (1972:719) reglerar expropriation vilket utgör ett medel för det allmänna eller privat aktör att tvångsvis, genom ansökan hos regeringen, ta mark i anspråk. Detta innebär vanligtvis att den fulla äganderätten till fastigheten övergår, men det kan även röra sig om nyttjanderätt, servitut, rätt till elektrisk kraft och tomträtt. I vissa fall kan även äganderätten av en del av en fastighet vara föremål för expropriation. För att expropriation ska beviljas krävs att den sker för ett berättigat ändamål, att ändamålet vid en proportionalitetsbedömning inte kan tillgodoses på ett annat sätt, samt att olägenheterna inte överväger fördelarna, 2 kap. expropriationslagen. Utöver detta krävs att expropriationen sker för att tillgodose angelägna allmänna intressen, 2 kap. 18 § regeringsformen (1974:152). Den som äger en fastighet som utsätts för expropriation har rätt till ekonomisk ersättning.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt