Bostadsrätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har bred erfarenhet av att biträda såväl bostadsrättsföreningar som bostadsrättsinnehavare i olika typer av frågor kopplade till bostadsrätter, och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning för att såväl förebygga tvister, som att lösa redan uppkomna.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter med bostadsrätt. En bostadsrättsförening ska vara registrerad. En bostadsrättsförening ska ha minst tre medlemmar. Föreningen ska ha stadgar, en styrelse och minst en revisor. Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt får endast ske till den som är medlem i bostadsrättsföreningen. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Upplåtelse av en lägenhet med bostadsrätt inbegriper många juridiska frågeställningar, som inte alltid är enkla att reda ut, och som i sin tur kan skapa samverkningsproblem. Upplåtelseformen omgärdas av en flertal bestämmelser som återfinns i bostadsrättslagen (1991:614), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och 12 kap. jordabalken (1970:994), även kallat hyreslagen. Med hänsyn till det komplexa regelverket är det inte endast upplåtelse eller överlåtelse av bostadsrätter som kan ge upphov till behov av juridisk rådgivning. Även frågor som rör underhåll, ansvarsfördelning mellan bostadsrättshavare och förening, skador på fastigheten, upprättande eller uppdatering av stadgar samt andelstal kan skapa problem.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt