Organisationernas talerätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan därmed erbjuda heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning baserad på både nationell och EU-lagstiftning.

Advokatbyråns jurister har bred erfarenhet av att tillämpa bestämmelserna i Århuskonventionen, såväl vad gäller biträde av enskilda fastighetsägare som ideella organisationer. Vi har ett flertal gånger fått bifall i mål som rört ideella organisationers talerätt, särskilt i mål som rört etablering av vindkraft.

I och med ratificerandet av Århuskonventionen har möjligheterna för organisationer att föra talan ökat kraftigt. Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. I grunden handlar konventionen om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar och är därför också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet och deras vilja att gå medborgarna till mötes. Konventionen tillerkänner på detta sätt medborgarna rätt till tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut samt rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning i de fall deras rättigheter har kränkts. Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k. PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register – även kallat Kievprotokollet), och ett tillägg, det s.k. GMO-tillägget. Sverige har ratificerat såväl konventionen, som protokollet och tillägget.

EU har huvudsakligen implementerat Århuskonventionen genom införandet av direktiv 2003/4/EG, vilket säkerställer att allmänheten har rätt att få tillgång till miljöinformation, samt direktiv 2003/35/EG, vilket fokuserar på allmänhetens deltagande i utarbetning av planer och program och rätten till rättslig prövning. År 2006 tillkom även en ny EU-förordning (1367/2006/EG) som syftar till att underlätta fullgörandet av Århuskonventionen. I förordningen stadgas bland annat möjligheter för miljöorganisationer att begära omprövning och rättlig prövning av förvaltningsåtgärder och förvaltningsförsummelser inom EU:s institutioner.

Frågor om talerätt aktualiseras i såväl miljömål som mål enligt plan- och bygglagen. I 16 kap. 13 § miljöbalken stadgas att överklagbara domar och beslut om tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken, om upphävande av skydd av områden enligt 7 kap. eller om tillsyn enligt 10 kap. eller i sådana frågor enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk person som 1) har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 2) inte är vinstdrivande, 3) har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, samt 4) har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd.

En sådan ideell förening eller annan juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken har emellertid inte rätt att överklaga alla beslut enligt plan- och bygglagen, utan endast en kommuns beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan. Detta om beslutet kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och området ska tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 4 kap. 34 § plan- och bygglagen. Till dessa räknas industriverksamheter, hamnar för fritidsbåtar, tunnelbanor, köpcenter och dylikt. Förutom detaljplaner, kan miljöorganisationer även överklaga beslut om upphävande av strandskydd i detaljplan, men inte bygglov och andra lov.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt