Kemikalielagstiftning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att biträda klienter i miljörättsliga frågor rörande hantering av kemikalier. Våra jurister håller sig ständigt uppdaterade på den EU-rättsliga utvecklingen och advokatbyrån erbjuder såväl kvalificerad rådgivning som biträde som ombud.

Advokatbyråns grundare Advokat Giedre Jirvell har därtill tidigare arbetat med kemikaliefrågor samt kemikalielagstiftning såväl på Enheten för kretslopp och kemikalier, Miljödepartementet, där hon hade ansvar för vissa lagstiftningsärenden och överklagandeärenden, som inom EU och FN.

Europeiska unionen har antagit ett flertal rättsakter som reglerar kemikalier. Bland annat rör det sig om bedömning av kemikaliers farlighet, klassificering och märkning. Det finns också restriktioner när det gäller såväl användning av kemikalier som för att släppa ut dem på marknaden.

Den kanske mest kända EU-förordningen på området är REACH, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) EC 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Här regleras kemikalieansvar för tillverkare, importörer och s.k. användare. Detta med utgångspunkt i att det är de som bär ansvaret för att de ämnen som de hanterar inte medför skadliga miljö- och hälsoeffekter. REACH har ett kontrollsystem för kemikalier som gäller parallellt med miljöbalkens (1998:808) bestämmelser. Förordningens syfte är att nå hållbar utveckling genom att säkerställa en hög skyddsnivå inom EU, samtidigt som fri rörlighet, konkurrenskraft och innovation ska främjas. Överträdelser är straffbelagda och i sin helhet anses REACH vara ett av EU:s mest komplicerade juridiska regelverk.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt