Implementering i nationell lagstiftning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan därmed erbjuda heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning baserad på både nationell och EU-lagstiftning.

Stora delar av Sveriges lagstiftning har sin grund i beslut som fattats inom Europeiska unionen. Medlemsstaterna är bundna att följa unionsrätten, vilket sker på olika sätt beroende på genom vilken typ av rättsakt unionen fattat ett beslut. En EU-förordning innehåller bestämmelser inom ett visst område, exempelvis livsmedelspolitik, och gäller direkt som lag i medlemsstaterna. Det är i EU:s direktiv som de mål medlemsstaterna ska följa finns stadgade, dock utan att tala om exakt hur dessa mål ska nås. Därför måste direktiven genomföras – dvs. införlivas i respektive medlemsstats nationella lagstiftning. Oftast får medlemsländerna två år på sig att införliva direktiven.

I Sverige tillsätter regeringen vanligtvis en utredning som får i uppdrag att ta ställning till vilka lagändringar som behöver göras och om nya lagar behövs. Ibland kan även regeringen på egen hand genomföra EU-direktiven genom att utfärda förordningar eller uppdra åt myndigheter att utfärda nya föreskrifter.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt