Förhandsavgöranden

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan därmed erbjuda heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning baserad på både nationell och EU-lagstiftning. Det förekommer att vi, i egenskap av ombud, framställer ett yrkande om att mark- och miljödomstolen ska hämna in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

När det föreligger oklarheter kring hur en nationell domstol ska tolka och tillämpa EU-rätten, måste den i vissa fall begära och invänta ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Detta kan ske både på initiativ av den nationella domstolen själv och på initiativ av parterna i målet. Ett s.k. förhandsavgörande från EU-domstolen är ett bindande beslut, som antingen förklarar hur EU:s fördrag eller unionsakter ska tolkas eller uttalar sig om rättsakternas giltighet. Förfarandet med förhandsbesked syftar till att trygga att EU:s regler tillämpas på ett enhetligt sätt i hela unionen.

Den svenska mark- och miljörätten är omgärdad av EU-lagstiftning och praxis från EU-domstolen. Det är därför av största vikt att både vara väl insatt i rättsutvecklingen inom unionen samt att vara uppmärksam på när en part har anledning att begära att den nationella domstolen hämtar in ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt