Europakonventionen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att tillämpa Europakonventionens bestämmelser i mark och miljörättsliga mål och ärenden. Vi har betydande vana att i varje enskilt ärende undersöka om klientens mänskliga rättigheter har blivit tillgodosedda eller om ett beslut eller ett avgörande medför att de lagstadgade fri- och rättigheterna blivit kränkta.

Advokatbyråns jurister brinner särskilt mycket för att de krav som ställs i Europakonventionen upprätthålls, samt erbjuder våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning i frågan.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den s.k. Europakonventionen, utgör sedan 1995 del av svensk lagstiftning. Det innebär att svenska lagar måste vara förenliga med rättigheterna i konventionen samt att svenska myndigheter och domstolar är förpliktigade att tillämpa dessa när de avgör alla typer av mål och ärenden.

De bestämmelserna i Europakonventionen som vi oftast stöter på i vårt dagliga arbete som ombud är egendomsskyddet, rätten till en rättvis rättegång samt proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att åtgärderna måste stå i rimlig relation till de intressen som ska tillgodoses. Såväl egendomsskyddet som proportionalitetsprincipen aktualiseras särskilt ofta i mål om områdesskydd strandskydd, där det allmännas inskränkning av markägarens egendomsskydd inte får gå längre än vad som är nödvändigt för att skyddet ska tillgodoses. Rätten till en rättvis rättegång kan bland annat innebära att en parts hemställan om sammanträde och syn på fastigheten inte får avvisas av mark- och miljödomstolen.

Det har vidare i praxis slagits fast att det allmännas skadeståndsansvar i svensk rätt ska bedömas i ljuset av de krav som ställs i Europakonventionen och att den svenska lagstiftningen ska tolkas fördragskonformt i den utsträckning som konventionen ger anledning till det. En sådan konform tolkning kan medföra att vissa begränsningar i förarbeten, praxis eller doktrin inte kan upprätthållas. Det har även uttalats att det som allmän princip gäller att i den mån Sverige har en förpliktelse att gottgöra överträdelser av Europakonventionens rättigheter genom en rätt till skadestånd och förpliktelsen inte kan uppfyllas ens genom en fördragskonform tolkning av inhemsk skadeståndsrätt, får förpliktelsen uppfyllas genom att skadestånd döms ut utan lagstöd.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt