Enskild talan i Europadomstolen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan erbjuda heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning baserat på både nationell och EU-rättslig lagstiftning.

Vi har betydande vana att i varje enskilt ärende undersöka om klientens mänskliga rättigheter har blivit tillgodosedda eller om ett beslut eller ett avgörande medför att de lagstadgade fri- och rättigheterna blivit kränkta. Advokatbyråns jurister brinner särskilt mycket för att de krav som ställs i Europakonventionen upprätthålls, samt erbjuder våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning i frågan.

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, den s.k. Europakonventionen, utgör sedan 1995 del av svensk lagstiftning. Det innebär att svenska lagar måste vara förenliga med rättigheterna i konventionen samt att svenska myndigheter och domstolar är förpliktigade att tillämpa dessa när de avgör alla typer av mål och ärenden.

Det är Europadomstolen i Strasbourg som tolkar Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Europadomstolen tar upp en enskild talan i huvudsak efter det att den klagande uttömt de inhemska rättsmedlen. Inom svensk rätt innebär det att den som anser att staten har kränkt hans eller hennes rättigheter enligt Europakonventionen, i första hand ska vända sig med sitt klagomål till svenska domstolar eller myndigheter för att pröva om en kränkning har ägt rum. I de flesta fall måste klaganden ha fört sin sak till högsta instans, normalt Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen eller regeringen, innan målet kan prövas i Europadomstolen i Strasbourg. I vissa fall torde det vara tillräckligt att man har väckt talan hos Justitiekanslern (JK). Viktigt att notera är att Europadomstolen inte är en överinstans i förhållande till de svenska domstolarna och därmed är förhindrad att ändra ett beslut eller ett avgörande som har fattats av en nationell myndighet eller domstol.

Det förekommer att Europadomstolen gör en annan tolkning av konventionen än de nationella domstolarna. För att den svenska lagstiftningen då ska kunna underkännas bör det finnas klart stöd för detta i Europakonventionen eller i Europadomstolens praxis. Detta har slagits fast av Högsta domstolen i NJA 2010 s. 168 I.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt