Byggproduktionslagstiftning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har kunskap om de bestämmelser som reglerar byggprodukter. Våra jurister har fördjupad kunskap kring de EU-rättsliga reglerna och byrån kan därmed bistå med kvalificerad juridisk rådgivning i samtliga mål och ärenden som rör byggprodukter.

Byggprodukter är ett av de få områdena inom plan- och bygglagstiftningen som regleras såväl av den nationella som europeiska rätten. Vissa byggprodukter är harmoniserade och omfattas av de krav på prestandadeklaration och CE-märkning som ställs i EU:s byggproduktförordning, medan andra produkter regleras enbart nationellt.

I plan- och bygglagen definieras en byggprodukt såsom en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett byggnadsverk. I EU:s byggproduktförordning är definitionen av byggprodukter något snävare och definieras såsom varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och vars prestanda påverkar byggnadsverkets prestanda i fråga om de grundläggande kraven för byggnadsverk.

För vissa CE-märkta byggprodukter såsom kaminer och enskilda avloppsanläggningar krävs anmälan eller lov från kommunen innan installation. Detta görs ofta hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Byggnadsnämnden kan därtill i kontrollplanen begära att byggherren ska visa på hur han eller hon förvissat sig om att de byggprodukter som används är lämpliga i kritiskt viktiga avseenden för byggnadens tekniska egenskaper i form av takstols bärförmåga eller rökgasutsläpp från en braskamin.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt