Avfallslagstiftning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister är specialister på mark- och miljöjuridik och lägger stor vikt vid att beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån kan erbjuda kvalificerad rådgivning samt agera som ombud i samtliga frågor rörande avfallshantering.

Europeiska unionen har länge haft ett vidsträckt regelverk för hantering och transport av avfall. Sedan år 1975 har reglerna om avfall ändrats och byggts på ett flertal gånger, samtidigt som unionen utvecklat strategier för avfallshantering. Grundläggande för EU:s avfallslagstiftning är principen om att förebyggande åtgärder ska vidtas, principen om självförsörjande samt att EU:s avfallslagstiftning ska sträva efter en hög skyddsnivå.

Grundpelaren i EU:s avfallslagstiftning är avfallsdirektivet (2008/98/EG), som föranledde införandet av ett nytt kapitel 15 i miljöbalken (1998:808) samt avfallsförordningen (2011:927). Förenklat innehåller avfallsdirektivet definitioner och omfattning av direktivet, avfallshierarkin och bestämmelser som styr mot den, hantering av avfall inklusive tillstånd, planering av avfallshanteringen och administrativa krav kring rapportering, inspektioner och översyn.

Det är i sammanhanget viktigt att vara uppdaterad kring EU-domstolens rättspraxis, som styr tillämpningen och tolkningen av den EU-rättsliga och den inhemska avfallslagstiftningen. Det är således nödvändigt att vara väl införstådd med och uppdaterad kring rättsutvecklingen på EU-nivå.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt