Århuskonventionen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på mark- och miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan därmed erbjuda heltäckande och kvalificerad juridisk rådgivning baserad på både nationell och EU-lagstiftning.

Advokatbyråns jurister har bred erfarenhet av att tillämpa bestämmelserna i Århuskonventionen, såväl vad gäller biträde av enskilda fastighetsägare som ideella organisationer. Vi har ett flertal gånger fått bifall i mål som rört ideella organisationers talerätt, samt vunnit framgång i Mark- och Miljööverdomstolen i ett prejudicerande avgörande rörande enskildes klagorätt i mål om strandskydd och tillstånd enligt reservatföreskrifterna.

Århuskonventionen, även kallat Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, reglerar förhållandet mellan myndigheter och medborgare i fråga om miljöinformation och inflytande över miljöbeslut. Konventionen har utarbetats inom FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE). Den undertecknades 1998 och trädde i kraft 2001. Idag har konventionen 47 parter från Europa och Centralasien, däribland Sverige och EU. Sverige ratificerade konventionen 2005.

Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter, och handlar i grunden om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar. Konventionen är därför också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet och deras vilja att gå medborgarna till mötes. Konventionen tillerkänner på detta sätt medborgarna rätt till tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut samt rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning i de fall deras rättigheter har kränkts. Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k. PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register – även kallat Kievprotokollet), och ett tillägg, det s.k. GMO-tillägget. Sverige har ratificerat såväl konventionen, som protokollet och tillägget.

EU har huvudsakligen implementerat Århuskonventionen genom införandet av direktiv 2003/4/EG, vilket säkerställer att allmänheten har rätt att få tillgång till miljöinformation, samt direktiv 2003/35/EG, vilket fokuserar på allmänhetens deltagande i utarbetning av planer och program och rätten till rättslig prövning. År 2006 tillkom även en ny EU-förordning (1367/2006/EG) som syftar till att underlätta fullgörandet av Århuskonventionen. I förordningen stadgas bland annat möjligheter för miljöorganisationer att begära omprövning och rättlig prövning av förvaltningsåtgärder och förvaltningsförsummelser inom EU:s institutioner.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt