Allmänhetens deltagande i rättsprocesser

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är specialister på miljörätt och våra jurister lägger stor vikt vid att alltid beakta den EU-rättsliga utvecklingen. Vi kan erbjuda en heltäckande och kvalificerad rådgivning baserat på både nationell och internationell lagstiftning.

Allmänhetens deltagande i miljömässiga rättsprocesser inom EU regleras framför allt i Århuskonventionen, även kallat konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Konventionen knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter och handlar i grunden om förhållandet mellan medborgarna och deras regeringar. Därmed är det också ett avtal om myndigheternas skyldigheter, om krav på öppenhet och deras vilja att gå medborgarna till mötes. Konventionen tillskriver på detta sätt medborgarna rätt att få tillgång till miljöinformation, möjlighet att påverka miljöbeslut samt rätt att överklaga miljöbeslut eller på annat sätt få en juridisk prövning i de fall deras rättigheter har kränkts. Till Århuskonventionen finns ett protokoll, det s.k. PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register – även kallat Kievprotokollet), och ett tillägg, det s.k. GMO-tillägget. Sverige har ratificerat såväl konventionen som protokollet och tillägget.

EU har huvudsakligen implementerat Århuskonventionen genom införandet av direktiv 2003/4/EG, vilket säkerställer att allmänheten har rätt att få tillgång till miljöinformation, samt direktiv 2003/35/EG, vilket fokuserar på allmänhetens deltagande i utarbetning av planer och program och rätten till rättslig prövning. År 2006 tillkom även en ny EU-förordning (1367/2006/EG) som syftar till att underlätta fullgörandet av Århuskonventionen.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt