Övriga skadeståndsanspråk

Mark- & Miljörättsbyrån har omfattande erfarenhet av att biträda klienter i skadeståndsmål och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och biträde i samtliga ersättningsrättsliga mål och ärenden kopplade till mark- och miljörätt. Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder denna typ av juridiska tjänster både till vållande och skadelidande part.

Byråns jurister har därtill tagit fram, på uppdrag av informations- och kunskapsföretaget JP Infonet, kommentarerna till 32 kapitel miljöbalken, som återfinns i JP Infonets databas.

Skadeståndsanspråk kan grunda sig på både inom- och utomobligatoriska förhållanden. De utomobligatoriska anspråken har sin huvudsakliga grund i de allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelserna i skadeståndslagen (1972:702) eller speciallagstiftning. Ett exempel på sådan speciallagstiftning återfinns i 32 kap. miljöbalken (1998:808). Av dessa bestämmelser framgår att skador som en verksamhet orsakar i sin omgivning utgör en miljöskada. Det kan exempelvis röra sig om föroreningar av vattendrag eller grundvatten, luft- eller markföroreningar, buller, skakningar eller andra former av estetiska störningar och psykiska immissioner.

Skadestånd kan betalas ut för personskada och sakskada samt ren förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin omgivning. En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse. En skada, som inte har orsakats med uppsåt eller genom vårdslöshet, ersätts endast om den störning som har orsakat skadan inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Vid uppkomst av skada kan det vidare vara aktuellt att bestämma om skadan har orsakats inom eller utom ett kontraktuellt förhållande.

Jorunn Göransson

Jurist

jorunn.goransson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 89 96

Max Franzén

Jurist

max.franzen@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 03 31

Elin Svantesson

Jurist

elin.svantesson@mmbyran.se
031-385 98 00
076-089 18 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt