Inlösen

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av ersättningsärenden och erbjuder rådgivning och biträde för både det allmänna och enskilda fastighetsägare i alla typer av ärenden kopplade till ersättning av detta slag. Advokatbyråns jurister har därtill tagit fram, på uppdrag av informations- och kunskapsföretaget JP Infonet, kommentarerna till 32 kapitel miljöbalken, som återfinns i JP Infonets databas.

I vissa fall kan en fastighetsägare ha rätt till ersättning till följd av att det allmänna meddelar vissa särskilt angivna beslut, som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning inom berörd del av fastighet avsevärt försvåras. Rätten till ersättning aktualiseras uteslutande i de situationer som är uppräknade i 31 kap. miljöbalken. Det handlar bland annat om föreskrifter om åtgärder och inskränkningar som avser nationalparker, natur- eller kulturreservat, vattenskyddsområden och dispens i fråga om biotopskyddsområden.

I vissa fall har fastighetsägaren rätt att få sin fastighet inlöst när mycket stora intrång sker på grund av föreskrifter som inskränker fastighetsägarens markanvändning. Inlösenplikt gäller endast hela fastigheten. Det är alltså inte tillräckligt att synnerliga olägenheter uppstår på en viss del av fastigheten.

Inlösen kan emellertid också vara aktuellt i ärenden som rör vattenverksamhet. Med ”vattenverksamhet” avses enligt 11 kap. 3 § miljöbalken åtgärder i ytvatten såsom uppförande, ändring, lagning eller utrivning av en anläggning i ett vattenområde, fyllning eller pålning i ett vattenområde, bortledande av vatten från ett vattenområde, grävning, sprängning eller rensning i ett vattenområde, en annan åtgärd i ett vattenområde som syftar till att förändra vattnets djup eller läge; bortledande av grundvatten eller utförande av en anläggning för detta; tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden eller utförande av en anläggning eller en annan åtgärd för detta; eller markavvattning.

I sådana fall kan den fastighetsägare vars egendom tas i anspråk ha rätt till inlösen eller annan form av ersättning av den som innehar tillståndet att bedriva vattenverksamhet. Även i fall där vattenverksamheten leder till skador på annans egendom återfinns det en sådan rätt till ersättning, som omfattar såväl sakskada som ren förmögenhetsskada.

Löseskilling, intrångsersättning och annan ersättning beräknas utifrån grunderna i expropriationslagens (1972:719) värderings- och förfaranderegler.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt