Skadeståndstalan mot myndighet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att hantera skadeståndsanspråk gentemot myndigheter och erbjuder kvalificerad rådgivning och biträde i samtliga ersättningsrättsliga mål och ärenden. I vissa fall finns det möjlighet att uppnå förlikning, i andra fall kan man kräva ersättning hos Justitiekanslern (JK) eller vid en allmän domstol. I yttersta fall finns det möjlighet att väcka talan mot staten inför Europadomstolen.

Vi har betydande vana att i varje enskilt ärende undersöka om klientens mänskliga rättigheter har blivit tillgodosedda eller om ett beslut eller ett avgörande medför att de lagstadgade fri- och rättigheterna blivit kränkta. Advokatbyråns jurister brinner särskilt mycket för att de krav som ställs i Europakonventionen upprätthålls, samt erbjuder våra klienter kvalificerad juridisk rådgivning i frågan.

Det är numera i praxis erkänt att myndigheter, liksom andra rättssubjekt, har ett ekonomiskt ansvar för skador som har uppkommit genom vållande inom verksamheten. Således är allmänna myndigheter i stort sett underkastade samma skadeståndsansvar som privatpersoner, med det undantaget att ersättningsskyldighet som har uppstått genom vållande av en befattningshavare även omfattar ren förmögenhetsskada. Ersättning utgår för personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som har vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i enlighet med 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207). Skadeståndstalan av detta slag förs i allmän domstol och den enskilde måste således lämna in en stämningsansökan för att kunna utkräva ersättning. Ersättning kan emellertid endast utgå om skadan har uppkommit till följd av myndighetsutövning.

Det är dock viktigt att notera att talan om ersättning i enlighet med 3 kap. 2 § skadeståndslagen inte kan föras med anledning av beslut av riksdagen eller regeringen eller av Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen, om inte beslutet har upphävts eller ändrats. Någon sådan talan får inte heller föras med anledning av beslut av lägre myndighet, vilket efter överklagande har prövats av regeringen, Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen utan att beslutet har upphävts eller ändrats.

Det är dock inte alltid nödvändigt att väcka talan vid domstol, en skadelidande kan enligt förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten få ett skadeståndskrav prövat inom ramen för statens frivilliga skadereglering. Med detta avses skadereglering som sker hos Justitiekanslern, eller hos den myndighet som vållat skadan. Vid ett avslag hos Justitiekanslern har den enskilde möjligheten att vända sig till en allmän domstol för att få saken prövad. Justitiekanslerns inställning är inte bindande för domstolarna eller för den enskilde. Handläggningen hos Justitiekanslern bidrar emellertid till att klarlägga de aktuella omständigheterna och ger den enskilde bättre förutsättningar att bedöma sin processuella ställning. Justitiekanslerns handläggning kan alltså underlätta den fortsatta processen för den enskilde, även om han eller hon inte beviljas ersättning direkt. Om den enskilde önskar det, kan han eller hon vända sig direkt till en allmän domstol utan att först ha framställt ett krav till Justitiekanslern.

Det har i praxis konstaterats att det allmännas skadeståndsansvar i svensk rätt ska bedömas i ljuset av de krav som ställs i Europakonventionen och att den svenska lagstiftningen ska tolkas fördragskonformt i den utsträckning som konventionen ger anledning till det. En sådan konform tolkning kan medföra att vissa begränsningar i förarbeten, praxis eller doktrin inte kan upprätthållas. Det har även uttalats att det som allmän princip gäller att i den mån Sverige har en förpliktelse att gottgöra överträdelser av Europakonventionens rättigheter genom en rätt till skadestånd och förpliktelsen inte kan uppfyllas ens genom en fördragskonform tolkning av inhemsk skadeståndsrätt, får förpliktelsen uppfyllas genom att skadestånd döms ut utan lagstöd.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt