Försäkringsfrågor

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har erfarenhet av att bistå försäkringstagare och andra typer av ersättningsberättigade och kan därmed erbjuda kvalificerad rådgivning kring försäkringar inom det mark- och miljörättsliga området.

Försäkringsrätten har ett nära samband med skadeståndsrätten och denna typ av frågor aktualiseras ofta i samband med ersättningsanspråk kopplade till exempelvis miljöskador eller skador kopplade till fastigheter. Försäkringsrättsliga frågor kan också bli aktuella vid skador orsakade av större infrastrukturprojekt, byggnationer eller rena förmögenhetsskador. Vissa skador täcks emellertid inte av vanliga försäkringar. Exempelvis kan effekter av störningar uppkomma i ett sent skede efter det att anspråket är preskriberat. I andra fall kan den uppkomna skadan undantas från försäkringen på grund av att den framstår som en förutsebar och nödvändig följd av den skadebringande verksamheten. Det är med hänsyn till detta av stor vikt att privatpersoner och verksamhetsutövare har god kunskap kring i vilka situationer försäkringen gäller och i hur stor utsträckning den ersätter den skada som har uppstått.

Det finns även en lagstadgad miljöskadeförsäkring i 32 kap. miljöbalken (1998:808). Det är dock viktigt att notera att denna försäkring endast gäller för en begränsad del av de förluster som kan tillkomma vid miljöskador. För att få ersättning enligt dessa bestämmelser krävs att den skadelidande har rätt till skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken men inte kan få full ersättning, rätten att kräva skadestånd har gått förlorad eller att det inte finns någon möjlighet att utreda vem som är ansvarig för skadan. Utöver detta finns det även en allmän saneringsförsäkring som täcker statens saneringskostnader om den ansvarige inte kan betala (33 kap. 3 § miljöbalken).

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt