Tillståndsprövning

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har en gedigen och långvarig erfarenhet kring tillståndsprövningar och våra jurister kan därmed bistå med rådgivning och agera som ombud i alla former av tillståndsmål och ärenden.

Av bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att miljöfarliga verksamheter av större slag kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen. Tillståndsplikt kan således tillkomma både vid uppstart av nya verksamheter samt vid ändringar av befintliga sådana. Med hänsyn till detta är det av vikt att individer eller företag som bedriver miljöfarliga verksamheter i ett tidigt skede får en god uppfattning om vilka tillstånd som krävs och hur sådana tillstånd erhålls.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt