Solenergi

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns jurister har kunskap kring hantering av alla former av förnyelsebara energikällor och biträder såväl verksamhetsutövare som andra organisationer, företag eller individer i frågor rörande solenergianläggningar.

Solenergi utgör en relativt ny förnybar energikälla där solens energi omvandlas till värme och elektricitet. Den andel av solens energi som når jordens yta är nästan 10 000 gånger större än den energimängd som mänskligheten idag använder i form av fossila bränslen.

Den tekniska utvecklingen har även lett till att solenergi kan omvandlas till el och värme med allt högre verkningsgrad och till lägre kostnader. Eftersom solkraft, liksom exempelvis vindkraft, tar mycket landområden i anspråk och även påverkar djur och fåglars levnadsmönster är det viktigt att uppförandet av dessa kraftverk görs på ett korrekt sätt. Anläggningar för solenergi regleras inte specifikt i miljöbalken (1998:808). De generella reglerna i miljöbalken, så som bland annat de allmänna hänsynsreglerna 2 kap. miljöbalken, samt reglerna kring områdesskydd, är dock tillämpliga. Det finns emellertid ingen annan reglering kring anläggningar av solenergi motsvarande den reglering som finns för vindkraft i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt