Koncession

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har kunskap om att hantera koncessionsfrågor och kan såväl bistå med att upprätta ansökan, samt ge rådgivning kring tillämpligheten av eventuella undantag. En av advokatbyråns jurister har därtill praktisk erfarenhet av tillåtlighetsprövningar rörande koncession från hennes tjänstgöring vid Miljödepartementet.

Koncession är ett tillstånd som regeringen eller myndighet meddelar en verksamhetsutövare som ämnar starta och driva viss verksamhet. Koncessionsprövning utgör en omfattande process, som innefattar ett större antal prövningar och efterföljande tillstånd. Exempelvis kan nämnas att det enligt ellagen (1997:857) krävs koncession för att uppföra och använda en starkströmsledning, samt att det enligt naturgaslagen (2005:403) krävs koncession av regeringen för att bygga och använda en naturgasledning. Även vid framdragning och användning av fjärrvärmeledningar krävs det koncession om ledningen har eller avses få en längd som överstiger 20 kilometer, se lagen om vissa rörledningar (1978:160). I vissa fall finns det emellertid undantag från koncessionsplikten, exempelvis för interna nät inom vindkraftparker.

GIEDRE JIRVELL

Advokat

giedre.jirvell@mmbyran.se
besök Giedre Jirvell på
031-385 98 00

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt