Kompetensområden

Specialistbyrå inom mark- och miljöjuridik

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån hanterar samtliga typer av mål och ärenden inom det mark- och miljörättsliga området. Vi har samlad kompetens kring frågor som rör miljö- och hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Exempel på frågor som vi arbetar med är strandskydd, Natura 2000-områden, artskydd, kemikalier och avfall, tillstånd för och tillsyn av industri- och energianläggningar, såsom täkter, vindkraftverk, biogas- och förbränningsanläggningar, vattenkraftverk, vatten- och avloppsanläggningar, m.m.

Advokatbyrån har särskild kompetens inom speciell fastighetsrätt och bistår i mål och ärenden enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och ledningsrättslagen. Vanligen förekommande frågor som vi hanterar är fastighetsbildning och fastighetsbestämning.

Våra jurister är även specialiserade inom plan- och byggjuridik. Vi bistår våra klienter i frågor som rör detaljplaner, områdesbestämmelser, mark-, rivnings- och bygglov samt övriga markexploateringsåtgärder. Vi biträder även i skadestånds- och ersättningsfrågor med miljörättslig eller fastighetsrättslig anknytning. Kompensationsfrågor kan aktualiseras vid exempelvis miljöskador, intrång, expropriation och andra typer av tvångsinlösen i samband med infrastrukturutbyggnad, m.m.

Vi är även certifierade inom förhandlingstekniker, medling och kommersiell skiljemannarätt, och kan bistå med att förhindra eller lösa redan uppkomna tvister. Advokatbyråns jurister kan dessutom anlitas för föreläsningar och andra utbildningsinsatser inom de rättsområden som vi är verksamma inom.

Våra samarbeten med sakexperterna gör oss starka

Att kunna luta sig mot gedigen expertkunskap inom de olika sakområdena som vi stöter på i vårt dagliga arbete gör oss väl rustade inför domstolsförhandlingar.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har genom åren upparbetat ett brett nätverk av konsulter, såsom arkitekter, ingenjörer, experter inom skyddade arter, emissioner, buller. Ett sakkunnigutlåtande väger många gånger tungt i en domstolsprocess, och kan ur bevissynpunkt vara en avgörande faktor vid domstolens bedömning av sakfrågan.

Vi samarbetar även med några advokater och jurister som är experter på andra rättsområden än de som vi är verksamma inom. På så sätt kan vi erbjuda våra klienter fullständig service i de ärenden som vi driver, samt i övriga fall där vi inte kan ta oss an ett ärende, har vi möjlighet att hänvisa till våra samarbetspartners. 

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt