FINANSIERING

Många gånger lönar det sig att anlita en jurist i ett tidigt skede. Vad som kan upplevas som en omfattande kostnad kan genom kvalificerad rådgivning och biträde resultera i en snabb och gynnsam lösning. Särskilt när stora ekonomiska värden står på spel kan det vara en god investering att anlita en jurist från början, som har kunskap om det aktuella rättsområdet.

Allt som oftast vänder sig klienter till oss när en myndighets beslut ska överklagas, eller när målet ligger för prövning i överinstans. Våra erfarenheter visar dock att det många gånger är lönsamt att koppla in adekvat juridisk expertis tidigt i processen för att undvika en kostsam och tidsutdragen överklagandeprocess. De målen som överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Svea hovrätt fodrar därtill att prövningstillstånd kan meddelas för att målet ska kunna bli prövat. Utsikterna för att få prövningstillstånd varierar kraftigt, där företräde ges till juridiskt eller tekniskt komplicerade mål som rör frågor om samhällsutveckling; såsom industri, energi, detaljplaner och infrastruktur, och där det finns behov av prejudikat. Därför ska man aldrig vänta med att anlita juridisk expertis in i det sista, när chanserna att få saken prövad inte är hundraprocentiga.

ARVODE M.M.

Mark- & Miljörättsbyråns arvoden fastställs vanligtvis utifrån flera faktorer, exempelvis nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Mark- & Miljörättsbyrån, tidspress och uppnått resultat.

Om inte annat avtalats tillämpar Mark- & Miljörättsbyrån förskottsbetalning innan arbetet påbörjas. Kontakter med klient, domstol, myndigheter samt andra kontakter som behövs för att tillvarata klientens intressen eller i övrigt utföra tjänster åt klienten inom ramen för uppdraget faktureras i efterhand enligt ordinarie timtaxa.

Utöver arvoden debiterar Mark- & Miljörättsbyrån ersättning för kostnader, såsom registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän samt budkostnader. Vidare utgår debitering för resor, hotellövernattningar och tidspillan i samband med klientmöten på fastigheten, syner, sammanträden och förhandlingar i domstolar. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt debiteras enligt lag. Mer information om arvoden och kostnader (kapitel 6) samt fakturering och betalning (kapitel 7) finns under fliken Allmänna villkor.

EGEN FINANSIERING

De flesta uppdrag som Mark- & Miljörättsbyrån anlitas för finansieras av den klient som advokatbyråns jurister företräder. Om ärendet är av begränsad karaktär kan vi många gånger lämna förslag på tidsuppskattning och fast pris.

I mer komplicerade fall då det är omöjligt att från början veta hur ärendet kommer att framskrida, är det ofta svårt att lämna en exakt uppskattning. Det gäller framförallt tvister och mer omfattande tillstånds- eller tillsynsmål och ärenden. Vårt arbetssätt möjliggör dock att vi i de flesta fall i förväg under ärendets handläggning försöker att uppskatta olika arbetsmoment utifrån ärendets omfattning och komplexitet, samt har kontinuerlig kontakt med klienten om kostnadsbilden. För vissa arbetsmoment, såsom kommunikation efter att uppdraget har inletts hos oss, tillämpas i de flesta fall löpande debitering.

De gånger arvodet betalas med privata medel, erbjuder advokatbyrån förmånliga avbetalningslösningar i samarbete med ett finansbolag. Kontakta oss gärna för mer information. Mer information om arvoden och kostnader (kapitel 6) samt fakturering och betalning (kapitel 7) finns under fliken Allmänna villkor.

RÄTTSKYDD

Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av bil. Rättskydd kan även ingå i företagsförsäkring.

I många fall som rör tvist har man möjlighet att utnyttja rättsskyddet i sin försäkring för att betala en del av kostnaderna för en jurist eller advokat. Villkoren för rättsskydd varierar mellan olika försäkringsbolag, varför det är viktigt att undersöka villkoren för just din försäkring.

I mark- och miljöjuridiska mål utgår ofta rättskydd vid tvist avseende miljöskada, bättre rätt till fast egendom, skadeståndspråk mot en myndighet för felaktig myndighetsutövning, men inte vid ett överklagat myndighetsbeslut om nekad dispens eller tillstånd eller JO-anmälan, som faller utanför begreppet ”tvistemål”, och är mer av förvaltningsrättslig karaktär. Rättskydd utgår i regel inte heller i detaljplane- eller bygglovs mål och ärenden.

I samband med att ett uppdrag inleds hos oss upplyser vi våra klienter om möjligheten att använda rättsskyddet i en försäkring, och hjälper gärna till att ansöka om detsamma hos klientens försäkringsbolag. Mer information om arvoden och kostnader (kapitel 6) samt fakturering och betalning (kapitel 7) finns under fliken Allmänna villkor.

RÄTTSHJÄLP

Om man hamnar i en tvist och behöver anlita advokat eller jurist ska man i första hand utnyttja rättsskyddet i sin försäkring. Om man inte har möjlighet att ha en sådan försäkring kan man i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Rättshjälpen, statens ersättning för att anlita juridiskt ombud vid en tvist, är begränsad till vissa situationer och omfattar i första hand personer med något lägre inkomster.

Huvudprincipen är att den som anlitar jurist själv ska betala en del av arvodet genom rättshjälpsavgiften. I rättshjälp ingår i regel bland annat delar av kostnaden för rättshjälpsbiträde upp till 100 timmar, kostnader för bevisning vid allmän domstol, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen, utredningskostnader upp till 10 000 kronor exklusive moms, kostnader för tolk och översättning, ansökningsavgiften i domstol, kopior av handlingar och dokument från myndigheter, delgivningar med mera, kostnad för en medlare. Rättshjälpen kan vid särskilda skäl utökas, och för minderåriga utan inkomst och förmögenhet kan hela kostnaden täckas.

I samband med att ett uppdrag inleds hos oss bistår vi med att utreda möjligheterna till rättshjälp, samt ansöker om densamma hos Rättshjälpsmyndigheten. Mer information om arvoden och kostnader (kapitel 6) samt fakturering och betalning (kapitel 7) finns under fliken Allmänna villkor.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt