Kommande lättnader i reglerna om strandskydd

Vilka lättnader i strandskyddet kan man förvänta sig till följd av att Utredningen om översyn av strandskydd (Dir. 2019:41) ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 30 november 2020? Indelning i hög och låg skyddsnivå Det kan tänkas att utredningen kommer...

Nya regler om strandskydd

VAD INNEBÄR STRANDSKYDD? Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara...

Vinner talan om utvidgat strandskydd i Högsta förvaltningsdomstolen

Advokat Giedre Jirvell har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Högsta förvaltningsdomstolen i målet avseende utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun och skärgård. Högsta domstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd inte...

Får bifall hos regeringen – utvidgat strandskydd

Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare hos regeringen, där regeringen har upphävt Länsstyrelsens i Hallands län beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun och återförvisat ärendet till länsstyrelsen för förnyad...

Vinner bifall i Mark- och miljööverdomstolen – strandskydd

Mark- & Miljörättsbyrån bidrar till prejudicerande praxisutveckling genom att framgångsrikt ha biträtt enskilda fastighetsägare i ett överklagat tillsynsmål i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen slår fast dels att det var felaktigt av...
Kontakt