Kommande lättnader i reglerna om strandskydd

Vilka lättnader i strandskyddet kan man förvänta sig till följd av att Utredningen om översyn av strandskydd (Dir. 2019:41) ska lämna sitt betänkande till regeringen senast den 30 november 2020? Indelning i hög och låg skyddsnivå Det kan tänkas att utredningen kommer...

Nya regler om strandskydd

I juli 2019 tillsatte regeringen en statlig offentlig utredning med uppgift att se över gällande regelverk om strandskydd. Utredningen ska redovisa sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Vad ska utredningen utreda och när kan utredningens...

Vinner talan om utvidgat strandskydd i Högsta förvaltningsdomstolen

Advokat Giedre Jirvell har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Högsta förvaltningsdomstolen i målet avseende utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun och skärgård. Högsta domstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd inte...

Får bifall hos regeringen – utvidgat strandskydd

Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare hos regeringen, där regeringen har upphävt Länsstyrelsens i Hallands län beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun och återförvisat ärendet till länsstyrelsen för förnyad...

Vinner bifall i Mark- och miljööverdomstolen – strandskydd

Mark- & Miljörättsbyrån bidrar till prejudicerande praxisutveckling genom att framgångsrikt ha biträtt enskilda fastighetsägare i ett överklagat tillsynsmål i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen slår fast dels att det var felaktigt av...
Kontakt