Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Mark- & Miljörättsbyrån har under april-maj månader åstadkommit meddelat prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i inte mindre än fem mål, varav ett miljömål och fyra mål enligt plan- och bygglagen. Byråns jurister strävar ständigt efter...

Får bifall hos regeringen

Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt biträtt ett antal fastighetsägare hos regeringen, där regeringen har upphävt Länsstyrelsens i Hallands län beslut om utvidgat strandskydd i Kungsbacka kommun och återförvisat ärendet till länsstyrelsen för förnyad...

Vinner bifall i Svea hovrätt

Mark- & Miljörättsbyrån bidrar till prejudicerande praxisutveckling genom att framgångsrikt ha biträtt enskilda fastighetsägare i ett överklagat tillsynsmål i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen slår fast dels att det var felaktigt av...

Bidrar till prejudikatbildning genom att få bifall i Svea hovrätt

Mark- & Miljörättsbyrån leder vägen och bidrar till praxisutveckling genom att få bifall i Svea hovrätt, där Mark- och miljööverdomstolen klargör begreppet ”klagorätt” i ljuset av Århuskonventionens krav på prövning. En enskild, som hade klagat över...
Kontakt