ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ADVOKATFIRMAN MARK- & MILJÖRÄTTSBYRÅN I SVERIGE AB
(2019-06-23)

 

1. Tillämpning och tolkning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla övriga tjänster som Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB (Mark- & Miljörättsbyrån) tillhandahåller sina klienter.
 2. När ni anlitar Mark- & Miljörättsbyrån anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor.
 3. Mark- & Miljörättsbyrån följer Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed samt dit hänförlig praxis.

2. Identifiering och personuppgifter

 1. Enligt lag måste Mark- & Miljörättsbyrån i vissa fall bland annat kontrollera sina klienters identitet och ägarförhållanden.
 2. När ni anlitar Mark- & Miljörättsbyrån anses ni ha samtyckt till att Mark- & Miljörättsbyrån behandlar era personuppgifter för dessa ändamål. Mark- & Miljörättsbyrån behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling.

3. Tjänster

 1. En av Mark- & Miljörättsbyråns jurister har för varje uppdrag huvudansvaret för tillhandahållandet av Mark- & Miljörättsbyråns tjänster. Den uppdragsansvarige juristen har full handlingsfrihet att utse de jurister och annan personal som han eller hon bedömer bör hantera uppdraget för att tillse att det utförs på ett ändamålsenligt sätt.
 2. Mark- & Miljörättsbyråns rådgivning anpassas efter omständigheterna och förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenteras för Mark- & Miljörättsbyrån samt de instruktioner ni ger Mark- & Miljörättsbyrån. Ni kan därför inte förlita er på ett visst råd i någon annan angelägenhet eller använda det för annat syfte än det för vilket det lämnades.
 3.  

4. Immateriella rättigheter

 1. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat Mark- & Miljörättsbyrån genererar i ett uppdrag tillhör Mark- & Miljörättsbyrån, men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de har tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats eller följer av lag, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av Mark- & Miljörättsbyrån ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 2.  

5. Sekretess och utlämnande av information

 1. Mark- & Miljörättsbyrån skyddar på lämpligt sätt den information som ni lämnar till Mark- & Miljörättsbyrån. Mark- & Miljörättsbyrån kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller efter ert samtycke. I vissa fall åligger det dock Mark- & Miljörättsbyrån enligt lag att lämna ut sådan information.
 2. Mark- & miljörättsbyrån har rätt att offentliggöra information, till exempel på hemsida, om Mark- & miljörättsbyråns delaktighet i ett projekt när projektet blivit allmänt känt. Den information som Mark- & Miljörättsbyrån i så fall lämnar, får inte innehålla andra uppgifter än sådana som blivit allmänt kända.
 3. I de fall Mark- & Miljörättsbyrån utför ett uppdrag för fler än en klient, har Mark- & Miljörättsbyrån rätt att delge uppdragets samtliga klienter sådant material och annan information som en av uppdragets klienter lämnat till Mark- & Miljörättsbyrån.
 4. Om Mark- & Miljörättsbyrån i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Mark- & Miljörättsbyrån rätt att lämna ut sådant material och annan information som Mark- & Miljörättsbyrån anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er. Detsamma gäller sådant material och annan information som Mark- & Miljörättsbyrån erhållit till följd av de kontroller och verifieringar som Mark- & Miljörättsbyrån har utfört enligt punkt 2.1.

6. Arvoden och kostnader

 1. Mark- & Miljörättsbyråns arvoden debiteras enligt principerna om skälig arvodesdebitering i vägledande regler om god advokatsed. Arvoden fastställs utifrån flera faktorer såsom nedlagd tid, komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Mark- & Miljörättsbyrån, tidspress och uppnått resultat.
 2. Kontakter med klient, domstol, myndigheter samt andra kontakter som behövs för att tillvarata klientens intressen eller i övrigt utföra tjänster åt klienten inom ramen för uppdraget debiteras löpande enligt den avtalade timtaxan.
 3. Mark- & Miljörättsbyrån debiterar efter löpande räkning per påbörjad tiominutersperiod. I vissa fall går det att avtala om ett fast pris.
 4. Utöver arvoden debiterar Mark- & Miljörättsbyrån ersättning för kostnader, såsom registreringsavgifter, undersökningskostnader, kostnader för andra rådgivare och fackmän samt bud- & resekostnader.
 5. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt. Mervärdesskatt debiteras enligt lag.
 6.  

7. Fakturering och betalning

 1. Om inte annat avtalats tillämpar Mark- & Miljörättsbyrån förskottsbetalning innan arbetet påbörjas.
 2. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.
 3. Varje faktura anger förfallodag. Normalt sett infaller förfallodagen femton (15) dagar från fakturadatum. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta om nio (9) procent i enlighet med räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.
 4. I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är inte alltid som den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Mark- & Miljörättsbyrån utfört och för de kostnader Mark- & Miljörättsbyrån haft i samband med att Mark- & Miljörättsbyrån företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.
 5. Om Mark- & Miljörättsbyråns arvode och kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni likväl erlägga betalning för arvodet och kostnaderna enligt ovan. Mark- & Miljörättsbyrån är inte bundet av de ersättningsnormer som gäller för försäkringen. Lägg märke till att rätten till försäkringsersättning vanligen är begränsad genom självrisk och takbelopp.

8. Ansvarsbegränsning

 1. Mark- & Miljörättsbyråns ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från Mark- & Miljörättsbyråns sida är per uppdrag begränsat till tio miljoner svenska kronor.
 2. Mark- & Miljörättsbyråns ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av.
 3. Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av Mark- & Miljörättsbyrån oavsett om Mark- & Miljörättsbyrån anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt. Mark- & Miljörättsbyrån ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att Mark- & Miljörättsbyrån rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till Mark- & Miljörättsbyrån eller till er.
 4. Mark- & Miljörättsbyrån ska inte ansvara för skada som uppkommer genom att ni använt Mark- & Miljörättsbyråns arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 8.7, ansvarar Mark- & Miljörättsbyrån inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av Mark- & Miljörättsbyråns arbetsresultat eller råd.
 5. Mark- & Miljörättsbyrån har som policy att aldrig ge några råd om skatter, om Mark- & Miljörättsbyrån inte skriftligen åtagit sig att ge sådana råd. Om Mark- & Miljörättsbyrån inte har avtalat om annat, omfattar rådgivningen inte uppdragets möjliga skattekonsekvenser.
 6. Mark- & Miljörättsbyrån ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför Mark- & Miljörättsbyråns kontroll som Mark- & Miljörättsbyrån skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder Mark- & Miljörättsbyrån inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 7. Om Mark- & Miljörättsbyrån på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på Mark- & Miljörättsbyråns arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att Mark- & Miljörättsbyrån ansvar ökar eller i övrigt påverkas till Mark- & Miljörättsbyråns nackdel. Mark- & Miljörättsbyrån kan hållas ansvarigt i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som Mark- & Miljörättsbyrån kan hållas ansvarigt gentemot er. Belopp som Mark- & Miljörättsbyrån kan komma att vara skyldigt att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera Mark- & Miljörättsbyråns ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan Mark- & Miljörättsbyrån och den utomstående personen uppkommer inte. Det sagda gäller även i de fall Mark- & Miljörättsbyrån på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.
 8. Mark- & Miljörättsbyrån har inget ansvar för effekten av lagändringar eller ändring av praxis som sker efter det att råd eller biträde lämnats till klient.
 9. Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er gäller för Mark- & Miljörättsbyrån, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på Mark- & Miljörättsbyråns jurister och andra personer som arbetar för eller anlitas eller har anlitats av Mark- & Miljörättsbyrån.

9. Förfarande vid klagomål och krav

 1. Mark- & Miljörättsbyråns verksamhet bygger på att dess klienter är nöjda med hur tjänsterna utförs och att juristernas rådgivning uppfyller och helst överträffar klienternas förväntningar. Om ni av något skäl ändå är missnöjda med Mark- & Miljörättsbyråns tjänster och vill framställa klagomål, ber Mark- & Miljörättsbyrån er att underrätta ärendeansvarig jurist så snart som möjligt.
 2. Anspråk som har samband med rådgivning som Mark- & Miljörättsbyrån har lämnat ska framställas till Mark- & Miljörättsbyrån så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Anspråk ska dock framställas senast inom tolv månader efter det att ni blivit medveten om nämnda omständigheter, och i vart fall senast inom tolv månader efter Mark- & Miljörättsbyråns senaste faktura i uppdraget.
 3. Om ert anspråk har sin grund i en myndighets- eller annan tredje mans krav mot er, ska Mark- & Miljörättsbyrån eller Mark- & Miljörättsbyråns försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att Mark- & Miljörättsbyrån, med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen, håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar,ingår förlikning eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant kravutan Mark- & Miljörättsbyråns samtycke, ska Mark- & Miljörättsbyrån inte ha något ansvar för kravet.
 4. Om Mark- & Miljörättsbyrån eller Mark- & Miljörättsbyråns försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert anspråk ska ni, som villkor för utbetalningen, till Mark- & Miljörättsbyrån eller Mark- & Miljörättsbyråns försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

10. Ansvarsförsäkring

 1. Mark- & Miljörättsbyrån upprätthåller ansvarsförsäkringar.

11. Uppdragets upphörande

 1. Ni kan när som helst avsluta samarbetet med Mark- & Miljörättsbyrån genom att skriftligen begära att Mark- & Miljörättsbyrån frånträder uppdraget. I så fall är ni skyldig att betala upparbetat arvode och att ersätta Mark- & Miljörättsbyrån för de kostnader som uppkommit innan Mark- & Miljörättsbyrån mottog ert skriftliga meddelande.
 2. Lag anger under vilka omständigheter Mark- & Miljörättsbyrån har rätt eller är skyldigt att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroendet Mark- & Miljörättsbyrån och er emellan inte längre föreligger. Om Mark- & Miljörättsbyrån frånträder uppdraget, måste ni emellertid erlägga betalning för de tjänster Mark- & Miljörättsbyrån utfört och för de kostnader Mark- & Miljörättsbyrån haft före frånträdandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

12. Ändringar och företräde

 1. Dessa allmänna villkor kan komma att ändras av Mark- & Miljörättsbyrån från tid till annan. Den gällande versionen finns alltid publicerad på Mark- & Miljörättsbyråns webbplats www.mmbyran.se. Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på Mark- & Miljörättsbyråns webbplats. Mark- & Miljörättsbyrån skickar en kopia av den senaste versionen till er endast på er begäran.
 2. Om en uppdragsbekräftelse har tillställts er i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

13. Tvistelösning allmänt

 1. Dessa allmänna villkor och samtliga frågeställningar med anledning av dem, samt Mark- & Miljörättsbyråns uppdrag ska regleras och tolkas i enlighet med svensk rätt.
 2. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor och Mark- & Miljörättsbyråns uppdrag ska slutligt avgöras av svensk domstol.

14. Konsumenttvist

 1. Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.
 2. Ni kan vända dig till Konsumenttvistnämnden om ni är konsument, har ett krav i anledning av en advokattjänst, har försökt uppnå en lösning i samförstånd med advokaten. Ni som konsument kan vända dig till allmän domstol med ert krav om ni inte är nöjda med Konsumenttvistnämndens beslut.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt