Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har bifallit klagandenas talan i dess helhet. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen Bygg- och miljönämndens i Svedala kommun föreläggande om försiktighetsmått och förbjuder Ragn-Sells AB den anmälda verksamheten med lagring av avloppsslam m.m.

miljö advokat miljörätt

Domen är intressant ur prejudikatsynpunkt utifrån flera synvinklar. I domen behandlas dels bestämmelser om hushållning med naturresurser, dels fastställs att en produktiv jordbruksmark är så pass betydelsefull och skyddsvärd att den inte får tas i anspråk för etablering av en miljöfarlig verksamhet, som i det här fallet rörde sig om mellanlagring av avloppsslam.

I sina domskäl refererar domstolen till 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken och går till botten med bestämmelsens tillämpning genom att hänvisa till 1985 års proposition till den numera upphävda naturresurslagen. Mark- och miljödomstolen konstaterar vidare att den i målet aktuella marken utgör brukningsvärd jordbruksmark. Frågan är om den anmälda verksamheten medför att marken tas i anspråk och om det i så fall finns skäl för att tillåta ianspråktagandet enligt 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken.

Mark- och miljööverdomstolen anser att den beskrivna åtgärden är en sådan anläggning som på ett varaktigt sätt drar marken ur biologisk produktion. Att marken kan återställas till jordbruksmark ändrar inte denna bedömning.

Domstolen går vidare med att fastställa att även om den anmälda verksamheten utgör en del i kretsloppet av näringsämnen genom återföring av bl.a. fosfor till jordbruket, och därmed i förlängningen ett led i livsmedelsproduktionen, är det tveksamt om den kan anses tillgodose ett sådant väsentligt samhällsintresse som avses i 3 kap. 4 § andra stycket miljöbalken. Oavsett är det inte tillräckligt för att det ska anses klarlagt att behovet av åtgärden inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Marken får därmed inte tas i anspråk för den anmälda verksamheten.

Den statliga utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam överlämnade till betänkande Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) till regeringen i januari 2020. Ärendet är för närvarande under beredning i Regeringskansliet, och det vore intressant om Miljödepartementets handläggare vid utarbetning av kommande lag om ändring i miljöbalken och ny förordning om användning av avloppsslam och vissa ytterligare avloppsfraktioner samt återvinning av fosfor kunde ta hänsyn till domslutet.

Text: Giedre Jirvell, advokat med särskild kompetens inom miljörätt. Giedre Jirvell var tidigare ansvarig för frågan om hantering av avloppsslam på Miljödepartementet.

Kontakt