Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har idag överlämnat förslag om ändringar av strandskyddslagstiftningen till Utredningen om översyn av strandskydd (Dir. 2019:41), som ska lämna sitt betänkande till regeringen innan utgången av november 2020.

Advokatfirmans grundare advokat Giedre Jirvell har mångårig och rikstäckande erfarenhet av praktisk tillämpning av strandskyddsreglerna och har agerat som ombud i hundratals mål och ärenden i olika prövningsinstanser, med bifall i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, hos regeringen och Högsta förvaltningsdomstolen. De ändringar som föreslås avser såväl nödvändiga förtydliganden av och lättnader i gällande lagstiftning, som regelförenkling och synkronisering med övrigt regelverk inom miljö- samt plan- och byggområdet. Slutligen föreslås införandet av ersättningsregler vid rådighetsinskränkning i 31 kap. miljöbalken, som skulle innebära att Sverige skulle uppfylla de konventionsrättsliga förpliktelser som följer av Europakonventionens Tilläggsprotokoll I.

Advokat Giedre Jirvell har sin bakgrund från Miljödepartementet, Socialdepartementet, Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt, Havs- och vattenmyndigheten och sedan 2014 som grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån. Advokat Giedre Jirvell har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, åt Naturvårdsverket och på uppdrag av regeringen, utrett undantag av små sjöar och vattendrag som idag gäller som 7 kap. 18 § miljöbalken (1998:808). Advokat Giedre Jirvell har även medverkat i utarbetandet av plan- och bygglagen, som trädde i kraft i maj 2011.

Text: Giedre Jirvell, advokat med särskild kompetens inom strandskyddsjuridik

Kontakt