VAD INNEBÄR STRANDSKYDD?

Strändernas attraktionskraft medför att allt fler människor önskar bygga och bosätta sig i strandnära lägen runt om i Sverige. Samtidigt syftar strandskyddet till att förhindra en överexploatering av landets strandområden och bevara allmänhetens tillgång till friluftsliv kring stränder och vatten. Strandskyddet syftar även till att bevara särskilt biologiskt värdefulla land- och vattenområden.

STRANDSKYDD OCH SÄRSKILDA SKÄL FÖR DISPENS

Bestämmelserna om strandskydd återfinns i 7 kapitel miljöbalken. Huvudregeln är att strandskyddsdispens endast lämnas om särskilda skäl föreligger. Av de sex särskilda skäl uppräknade i miljöbalken tillämpas punkt 1 och 3 i de flesta fallen. Punkt 2 och 4 är svårare att tillämpa, medan punkt 5 används ytterst sällan och punkt 6 nästan aldrig används. Utöver dessa skäl finns det villkorat undantag för areella näringar och skäl för dispens för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

UTREDNING OM STRANDSKYDD

I juli 2019 tillsatte regeringen en statlig offentlig utredning med uppgift att se över gällande regelverk om strandskydd. Utredningen ska redovisa sitt betänkande till Miljödepartementet senast den 30 november 2020. Vad ska utredningen utreda och när kan utredningens förslag träda i kraft?

Strandskydd advokat

Strandskydd advokat

Utredningen (Dir. 2019:41) om översyn av strandskyddet är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. Enligt kommittédirektiven Dir. 2019:41 ska det bli betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden. Utredningens förslag ska också syfta till att dels förbättra förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck, dels bibehålla eller om behov finns förstärka strandskyddet för att värna obrutna strandlinjer, den allemansrättsliga tillgängligheten och miljön i starkt exploaterade områden. Det lokala inflytandet ska öka.

Vad ska utredningen utreda?

Utredningen om översyn av strandskyddet ska identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck samt förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa förhållanden kan mätas och sättas i relation till varandra.

Utredningen ska föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande, samt de författningsändringar som krävs i dagens strandskyddsregler för att den variation av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag i strandskyddsreglerna utifrån de skäl som anges i kommittédirektiven.

Utredningen ska vidare utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende på hur ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av Sverige, samt vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen enligt ovan, samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt och legitimt strandskydd. Slutligen ska utredningen beakta möjligheten till regelförenklingar.

När kan utredningens förslag träda i kraft?

Det tar vanligtvis flera år från det att en statlig offentlig utredning har lämnat sitt betänkande till regeringen tills dess att en lagändring kan träda i kraft. Med anledning av att ärendet är politiskt prioriterat finns det troligen en politisk vilja att få till stånd en förändring innan mandattidens utgång. Läs mer på regeringens webbplats.

 

Text: Giedre Jirvell, advokat med särskild kompetens inom strandskyddsjuridik

Kontakt