Advokat Giedre Jirvell har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Högsta förvaltningsdomstolen i målet avseende utvidgat strandskydd för Karlskrona kommun och skärgård. Högsta domstolen konstaterar att länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd inte har delgivits de berörda sakägarna på korrekt sätt. Regeringens beslut om att fastställa Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgat strandskydd strider mot en rättsregel och därmed upphävs.

Regeringen har nu med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens domstol upphävt länsstyrelsens beslut och återförvisat ärendet tillbaka till länsstyrelsen för ny behandling.

Kontakt