Mark- & Miljörättsbyrån bidrar till prejudicerande praxisutveckling genom att framgångsrikt ha biträtt enskilda fastighetsägare i ett överklagat tillsynsmål i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Domstolen slår fast dels att det var felaktigt av underinstanserna att utfärda/fastställa ett föreläggande om utrivning av en brygga utan att ha beaktat av sakägarna åberopade sakomständigheter, dels att de uppgifter som framkommit av vittnesmålen ska tillmätas avgörande betydelse, när det i övrigt saknas tillförlitligt utredningsmaterial i form av bilder och kartor.
Kontakt