Advokatbyrå inom mark- och miljörätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljörätt. Vi är specialister på miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Våra jurister har särskild kompetens inom strandskydd och strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning och företräder i rättsprocesser i frågor som rör mark- och miljörätt, såsom översiktsplaner, detaljplaner, marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygglov och startbesked, men även fastighetsbildning, fastighetsreglering, servitut och nyttjanderätt. Inom miljörätt är vi verksamma i frågor som rör infrastruktur, energi såsom vindkraft, miljö- och hälsoskydd, artskydd, naturvård, men även miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. På advokatbyrån har vi särskild kompetens inom strandskydd och bistår bland annat med att ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga ett beslut om nekad eller beviljad dispens från strandskyddet.

Miljöbalken, plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen, med dit hörande förordningar och föreskrifter är de primära rättsområden som vi är verksamma inom. Vårt advokat- och juristteam har omfattande erfarenhet av tillstånd och tillsyn inom mark- och miljörätt. Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och flexibla lösningar, som är skräddarsydda efter klientens behov och ärendets komplexitet. Som juridiskt ombud hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

En specialistbyrå i Stockholm och Göteborg

Vi startade vår verksamhet i en liten skala. Ryktet om vårt arbete spreds snabbt, vilket bidrog till att vi så småningom kom att bli den byrå som vi är idag – med rikstäckande uppdrag över hela landet.

Advokatbyråns uppdragsgivare återfinns framförallt i Stockholms regionen, Västra Sverige och Skåne, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Advokatbyrån är verksam i storstäderna med omnejd såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, men även på mindre orter i exempelvis Stockholms län, Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Värmlands län samt norra delar av Sverige. Vårt huvudkontor ligger i centrala Göteborg, men vi har även mottagningskontor i Stockholm och har inga hinder att ta oss till den plats som ärendet gäller. Många gånger inleder vi vårt klientsamarbete med ett besök på plats, där vi även företar syn på fastigheten. I samarbete med utlandsbaserade klienter förekommer det att klientmötena sker via webbaserade lösningar.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyråns verksamhet riktar sig till näringslivet, statliga och kommunala organ, organisationer och enskilda personer. Bland våra klienter återfinns även utlandsbosatta fastighetsägare med fastigheter i Sverige. Uppdragen avser huvudsakligen tillstånd och tillsyn samt olika former av tvistelösningar.

Kontakt