Advokatbyrå inom mark- och miljörätt

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljörätt. Vi är specialister på miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Våra advokater har särskild kompetens inom strandskydd och strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning inom mark- och miljörätt. Miljöbalken, plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen är de primära lagstiftningsområden som vi är verksamma inom. Vår kompetens omfattar översiktsplaner, detaljplaner, förhandsbesked, bygglov, fastighetsbildning, fastighetsreglering, servitut och nyttjanderätt. Inom miljörätt är vi verksamma i frågor som rör miljö- och hälsoskydd, artskydd, områdesskydd, miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet.

På advokatbyrån har vi särskild kompetens inom strandskydd och bistår bland annat med att ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga ett beslut om nekad eller beviljad dispens från strandskyddet. Vi har omfattande erfarenhet av tillstånd och tillsyn inom mark- och miljörätt. Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder flexibla lösningar, som är anpassade efter klientens behov samt ärendets omfattning och komplexitet.

Stockholm & Göteborg

Advokatbyråns uppdragsgivare återfinns framförallt i Stockholms regionen, Västra Sverige/Bohuslän och Skåne, men vi tar oss an uppdrag i hela landet.

Advokatbyrån är verksam i storstäderna med omnejd såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, men även på mindre orter i exempelvis Stockholms län, Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län samt norra delar av Sverige.

Vårt huvudkontor ligger i centrala Göteborg, men vi arbetar även i Stockholm.

Vår gedigna expertis – klientens trygghet

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån drivs av advokat Giedre Jirvell – rättsexpert inom miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Giedre Jirvell har sin bakgrund från Regeringskansliet: Miljödepartementet och Socialdepartementet, FN, EU-rådsarbetsgrupper, Mark- och miljödomstolen, Havs- och vattenmyndigheten och sedan 2014 som grundare och ägare av Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån.

Advokat Giedre Jirvell har medverkat i flera lagstiftningsärenden om ändringar i plan- och bygglagen och miljöbalken. Hon har agerat som juridiskt ombud i hundratals mål och ärenden runt om i Sverige och har framgångsrikt biträtt klienterna i mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, Högsta förvaltningsdomstolen och hos regeringen.

Advokat Giedre Jirvell har skrivit lagkommentarer till miljöbalken, anlitats som sakkunnig expert av Naturvårdsverket för utredningar och arbetar aktivt med att bidra till praxisutveckling och bildning av prejudikat inom området för mark- och miljörätt.

Advokat Giedre Jirevell på Advokatbyrån Mark- & Miljörättsbyrån
Kontakt