Miljörätt - PBL - Fastighetsrätt

Specialister inom mark- och miljöjuridik

 

Jurister med personligt engagemang

Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljöjuridik. Vi är specialister på miljörätt, plan- och byggrätt samt speciell fastighetsrätt. Våra jurister har särskild kompetens inom strandskydd och strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Byrån tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning och företräder i rättsprocesser i frågor som rör mark- och miljörätt, såsom översiktsplaner, detaljplaner, marklov, rivningslov, förhandsbesked, bygglov och startbesked, men även fastighetsbildning, fastighetsreglering, servitut och nyttjanderätt. Inom miljörätt är vi verksamma i frågor som rör infrastruktur, energi såsom vindkraft, miljö- och hälsoskydd, artskydd, naturvård, men även miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. På byrån har vi därtill särskild kompetens inom strandskydd och bistår bland annat med att ansöka om strandskyddsdispens eller överklaga ett beslut om nekad eller beviljad dispens från strandskyddet.

Miljöbalken, plan- och bygglagen samt fastighetsbildningslagen, med dit hörande förordningar och föreskrifter är de primära rättsområden som vi är verksamma inom. Byråns juristteam har omfattande erfarenhet av tillstånd och tillsyn inom mark- och miljörätt. Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och flexibla lösningar, som är skräddarsydda efter klientens behov och ärendets komplexitet. Som juridiskt ombud hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

En specialistbyrå med hela landet som arbetsfält

Vi startade vår verksamhet i en liten skala. Ryktet om vårt arbete spreds snabbt, vilket bidrog till att vi så småningom kom att bli den byrå som vi är idag – med rikstäckande uppdrag över hela landet.

Mark- & Miljörättsbyråns uppdragsgivare återfinns framförallt i Stockholms regionen, Västra Sverige och Skåne, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Byrån är verksam i storstäderna med omnejd såsom Stockholm, Göteborg, Malmö, men även på mindre orter i exempelvis Stockholms län, Västra Götalands län, Hallands län, Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Värmlands län samt norra delar av Sverige. Våra kontor finns i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö, men har inga hinder att ta oss till den plats som ärendet gäller. Många gånger inleder vi vårt klientsamarbete med ett besök på plats, där vi även företar syn på fastigheten. I samarbete med utlandsbaserade klienter förekommer det att klientmötena sker via webbaserade lösningar.

Mark- & Miljörättsbyråns verksamhet riktar sig till näringslivet, statliga och kommunala organ, organisationer och enskilda personer. Bland våra klienter återfinns även utlandsbosatta fastighetsägare med fastigheter i Sverige. Uppdragen avser huvudsakligen tillstånd och tillsyn samt olika former av tvistelösningar.

Our team - Mark- & Miljörättsbyrån
Erik Stark
Jorunn Göransson
Giedre Jirvell
Jens Jirvell
Elin Svantesson
John Natterlund
Max Franzen
Kontakt